Alexey Tyukalov

Armlifting World Champion & World Record Holder